modified on 21 april 2011 at 18.22 ••• 7 126 views

Tobak

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Definitivt den farligaste drogen som finns. Stay away :)


Innehåll

Om tobak

Tobaksbruket har sitt ursprung på den amerikanska kontinenten och kom till Europa och Sverige under 1500-talet. I början dominerade röktobak helt konsumtionen. Bruket av torrt snus i näsan introducerades i Sverige under mitten av 1600-talet och vått snus introducerades och kom att dominera marknaden under de två första decennierna av 1900-talet.


Nikotin

Tobak innehåller ämnet nikotin. Idag vet man att nikotin är en beroendeframkallande drog, som framkallar positiva belöningseffekter i hjärnan. Nikotinpåverkan aktiverar också "alarmcentrum" (locus ceruleus), vilket ger en ökad vakenhet. Abstinens, dvs utebliven tillförsel av nikotin hos personer med nikotinberoende, kan leda till svårighet att hantera situationer, aggressivitet, spänning, oro och koncentrationsvårigheter.

KORTTIDSEFFEKTER

är effekter som kommer ganska snabbt (några sekunder till någon minut) efter det man tagit en dos och som försvinner inom några timmar. Nikotin ger biologiskt mätbara effekter inom några sekunder. Bla ökar vakenhetsgraden.


LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

uppträder efter upprepat bruk under lång tid. · Tobaksrökning är en av de viktigaste orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar bland såväl män som kvinnor. Epidemiologiska studier visar genomgående att ju mer man röker, desto större är risken för kranskärlssjukdom. 1964 fastslog WHO att cigarettrökning är orsak till lungcancer. Lungcancer är idag den vanligaste dödsorsaken i cancer i världen. Risken för lungcancer ökar linjärt med den tobaksmängd som röks dagligen och risken ökar med antalet år av regelbunden rökning. Tjärhalten i tobaken har ett direkt samband med risken för lungcancer.

Tobaksrökning är den vanligaste orsaken till cancer i struphuvudet och en viktig orsak till cancer i munhåla, svalg och matstrupe. Risken att få någon av dessa cancerformer för manliga storrökare är omkring fem gånger högre än hos män som inte röker.

Tobaksrökare löper även en högre risk än personer som inte röker att drabbas av cancer som har samband med t.ex alkohol, asbest eller joniserande strålning. Kombination av tobaksrökningen med någon av dessa riskfaktorer mångfaldigar risken för cancer.

Män som röker 20 cigaretter per dag löper mer än 10 gånger högre risk att dö i lungsjukdom.

Tolerans och beroende TOLERANS innebär att man behöver större doser för att uppnå samma effekt som tidigare.

FYSISKT BEROENDE är ett tillstånd där kroppen har anpassat sig till droger och abstinenssymptom uppträder om konsumtionen av drogen upphör.

PSYKISKT BEROENDE uppstår när själva drogen får en central plats i en persons dagliga tankar, känslor och aktiviteter och det därför blir svårt att sluta.

Nikotin uppfyller WHOs, Världshälsoorganisationens, kriterier för beroendeframkallande droger genom att tobaksanvändningkan leda till: · Tvångsmässig användning · Ha psykoaktiva effekter

Ett starkt nikotinberoende karaktäriseras enligt det svenska sk Fagerströms index av: · att man röker nästan omedelbart när man vaknar på morgonen · att man röker många cigaretter per dag, ofta fler än 20 · att man röker även när man är sjuk (kraftigt förkyld, febrig, etc)

Passiv rökning Ett stort antal studier har visat på sambandet mellan passiv rökning och lungcancer. Riskökningen ligger i flera studier på 30-50 procent jämfört med dem som inte utsätts för rök. Amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket klassificerade 1993 tobaksrök som "cancerogen grupp A", vilket innebär ett säkerställt samband mellan passiv rökning och cancer hos människa.

Riskökningen för hjärtkärlsjukdom till följd av passiv rökning ligger i storleksordningen 20-30 procent.


Lagstiftning

Den svenska tobakslagen (1993:581) skärptes 1994 och innebär i korthet följande:

Rökning är inte tillåten i lokaler för barnomsorg och skola, hälso- och sjukvårdslokaler, gemensamhetslokaler på ålderdomshem och andra inrättningar med särskild service eller vård samt inrikes kollektivtrafik. Samma regler gäller för offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde.

På hotell skall det finnas rum där rökning är förbjuden.

I restauranger med mer än 50 platser skall det finnas ett eller flera områden där rökning är förbjuden.

Rökning är förbjuden på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

Alla tobaksvaror skall ha varningstext på båda sidor av paketet, innehållsdeklaration gällande tjära och nikotin skall finnas.

Tobaksannonser är förbjudna i Radio och TV, periodisk press, dvs tidningar, tidskrifter och liknande. För övrig tobaksreklam kvarstår kravet att den skall präglas av särskild måttfullhet. Det innebär bland annat att utomhusreklam och direktreklam är förbjudet.

Den 1 januari 1997 infördes också en åldersgräns vid tobaksförsäljning. År 2002 beslutades om en rad ytterligare skärpningar av lagen, bl a om förbud mot indirekt tobaksreklam.

© Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Nov 2005.

Faktagranskat av SAD. svenska föreningen för alkohol- och drogforskning.

vattenpipstobak Olika typer av tobak.