modified on 29 mars 2009 at 01.43 ••• 14 081 views

Flunitrazepam

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Bensodiazepiner:
Antiepileptika
Klonazepam
Lugnande medel
Alprazolam
Diazepam
Lorazepam
Oxazepam
Sömnmedel
Flunitrazepam
Midazolam
Nitrazepam
Triazolam


Flunitrazepam, C16H12FN3O3, ångestdämpande och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner. Preparatet patenterades 1963 av Hoffman-La Roche och är narkotikaklassat.

Läkemedlet är receptbelagt och säljs idag under varunamnet Flunitrazepam Merck NM och Fluscand. Läkare kan skriva ut medlet vid t.ex. sömnsvårigheter, då det har en lugnande, muskelavslappnande och kramplösande effekt. Läkemedlet är dock vanebildande och toleransen ökar snabbt.

Rohypnol
Kemi Flunitrazepam

Flunitrazepam Merck NM 0,5 mg tabletter, Flunitrazepam Merck NM 1 mg tabletter

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet? Verksamt ämne: Flunitrazepam 0,5 mg respektive 1 mg. Hjälpämnen: Laktosmonohydrat 60,5 mg respektive 90 mg, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat.

Hur verkar läkemedlet? Flunitrazepam Merck NM verkar sömngivande och lugnande.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av Merck NM AB Box 230 33 104 35 Stockholm Telefon: 08-555 227 50 Fax: 08-555 227 51 E-post: [email protected]

Vad används läkemedlet för? Flunitrazepam Merck NM används för korttidsbehandling av sömnbesvär samt som lugnande medel inför operationer och mindre ingrepp.

När skall läkemedlet inte användas? Flunitrazepam Merck NM skall inte användas av personer som har sömnapné (andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn).

Att tänka på innan och när läkemedlet används Risk för vanebildning finns med Flunitrazepam Merck NM . De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling påbörjas: Nedsatt lever- och njurfunktion, andningssvårigheter eller svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis). Försiktighet skall även iakttagas vid nedsatt allmäntillstånd.

Om man plötsligt slutar ta Flunitrazepam Merck NM efter en längre tids regelbundet bruk kan man känna sig skakig, rastlös och drabbas av sömnlöshet, oro, huvudvärk samt koncentrationssvårigheter. I vissa fall kan man även få svettningar, muskel- och magkramp, en förändrad verklighetsuppfattning eller delirium (förvirringstillstånd med hallucinationer). Detta kan vara från några timmar upp till en vecka eller mer. Dessa symtom uteblir eller lindras om dosen sänks långsamt. Ändra dock aldrig på dosen annat än på din läkares inrådan.


Innehåll

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Flunitrazepam Merck NM under graviditet.


Amning

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Flunitrazepam Merck NM under amning annat än på bestämd ordination av läkare.


Trafikvarning

Vid behandling med Flunitrazepam Merck NM kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel? Använd inte kraftigt smärtstillande medicin som innehåller morfin eller något annat sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Flunitrazepam Merck NM utan att först rådgöra med läkare. Alkohol bör inte förtäras eftersom Flunitrazepam Merck NM förstärker alkoholens sömngivande effekt.

Flunitrazepam Merck NM verkar vanligen inom 20 minuter, tabletten skall därför tas i omedelbar anslutning till sänggåendet, alternativt först när en naturlig insomning uteblivit.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos? Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).


Förvaring och hållbarhet Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


Effekter

  • Den påverkade får störningar i talet, dvs talar ”sluddrigt”.
  • Pupillerna vidgas kortvarigt under själva ruset.


Urinprov

Det beror väl på vad de letar efter? Det är individuellt hur länge det sitter i urinen men väldigt sällan mindre än 72 timmar. Det beror på lite hur mycket du har stoppat i dig också. Det ger utslag på benzodiazepiner vilket är samlingsnamnet för en grupp läkemedel dit Flunitrazepam tillhör. Elimineringshalverings tiden för Flunitrazepam är i genomsnitt 22 timmar, men kan ligga runt 16-35 timmar beroende på dos/metabolism och hur länge du ätit dem.

Äter du alltså 1 mg Flunitrazepam har du hälften kvar (0.5 mg) i kroppen efter 22 timmar (om vi nu utgår ifrån genomsnittet). Jag har för mig att "halverings-kurvan" för Flunitrazepam inte är linjär, d.v.s. efter ytterliggare 11 timmar har du 0.25 mg kvar och efter ytterliggare 5.5 timmar har du 0.125 mg kvar i kroppen o.s.v.

Biverkningar

Kombinationen av alkohol och läkemedlet kan ge minnesluckor. Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet, speciellt i början av behandlingen. Mindre vanliga: Yrsel, huvudvärk, minnesluckor, förvirring (speciellt hos äldre personer). Muskelsvaghet, svårigheter att samordna kroppsrörelser. Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Mardrömmar, uppjagat sinnestillstånd, aggressivitet och hallucinationer. Förhöjda levervärden.


Ett tidigare känt varunamn är Rohypnol, som även givit upphov till slangtermen roppe eller "roppar".

Extern länk