modified on 29 mars 2009 at 04.02 ••• 6 644 views

Triazolam

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Bensodiazepiner:
Antiepileptika
Klonazepam
Lugnande medel
Alprazolam
Diazepam
Lorazepam
Oxazepam
Sömnmedel
Flunitrazepam
Midazolam
Nitrazepam
Triazolam


Triazolam, C17H12Cl2N4, är ett ångestdämpande och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner. Det är narkotikaklassat i Sverige Preparatet används främst som sömnmedel, eftersom effekten sätter in snabbt. Vid intag av alltför stor dos har i några fall ogynnsamma psykiska reaktioner rapporterats.

Känt i sverige under Halcion® och Triazolam Merck NM.

  • Halcion.jpg

Dumozolam är ett sömnmedel, framtaget av läkemedelsföretaget Dumex, med triazolam som verksam beståndsdel. Preparatet förekom som s.k. resoribletter i styrkan 0,2 mg, men avregistrerades i Sverige 1994.

Triazolam NM Pharma Tabletter 0,125 mg och 0,25 mg


Vad innehåller läkemedlet? Verksamt ämne: triazolam 0,125 respektive 0,25 mg.

Hjälpämnen: Tabletter 0,125 mg: laktosmonohydrat 83,5 mg, majsstärkelse, cellulosa, povidon, kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat.

Färgämnen: Tabletter 0,25 mg: indigokarmin (E 132).

Hur verkar läkemedlet? Triazolam NM Pharma verkar sömngivande.

Vad används läkemedlet för? TRIAZOLAM NM PHARMA används för korttidsbehandling av sömnbesvär.

När skall läkemedlet inte användas? TRIAZOLAM NM PHARMA skall inte användas av personer som har sömnapné (andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn).

Att tänka på innan och när läkemedlet används Risk för vanebildning finns med TRIAZOLAM NM PHARMA.

De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med TRIAZOLAM NM PHARMA påbörjas: nedsatt lever- och njurfunktion, andningssvårigheter eller svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis).

Försiktighet skall även iakttagas vid nedsatt allmäntillstånd. När man slutar medicinering med sömnmedel efter en tids behandling kan det leda till orolig sömn under några nätter.


Innehåll

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av TRIAZOLAM NM PHARMA under graviditet.


Amning

Okänt om TRIAZOLAM NM PHARMA går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Trafikvarning TRIAZOLAM NM PHARMA kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel? Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med läkemedel som innehåller diltiazem och som används mot kärlkramp i hjärtat eller högt blodtryck, vissa antibiotika mot bakterieinfektioner (erytromycin), vissa läkemedel mot tuberkulos (rifampicin), vissa medel mot svamp, som intas i form av tabletter eller kapslar (flukonazol, ketokonazol eller itrakonazol) samt vissa mediciner som används vid depression (nefazodon).


Effekter

Verkar det som Rohypnol men är mer kortidsverkande. TRIAZOLAM NM PHARMA förstärker alkoholens verkan.

Triazolam1.gif

Kemi

Triazolam är en benzodiasepin med en triazoloring adderad till den kemiska strukturen. Affiniteten till GABA är mkt. hög och de fungerar mycket bra.

Zopiclon = Cyklopyrrolon och är som sagt ingen bezodiazepin men binder starkt till GABA-a komplextet.

Dessa två kan inte jämföras dock, Triazolam är oändligt mycket starkare, kanonalternativ till Rohypnol.

Dosering

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos vid sömnbesvär är 1 tablett av styrkan 0,125 mg eller upp till 1 tablett av styrkan 0,25 mg. För äldre personer bör dock dosen i allmänhet inte överstiga 1 tablett av styrkan 0,125 mg.

TRIAZOLAM NM PHARMA verkar snabbt, tabletten skall därför tas i omedelbar anslutning till sänggåendet, alternativt först när en naturlig insomning uteblivit.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos? Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Biverkningar

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100): Dåsighet, speciellt i början av behandlingen. Ostadighet.

Mindre vanliga Huvudvärk. Vid höga doser kan man uppleva yrsel, minnesluckor samt svårigheter att samordna kroppsrörelser.

Sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 1000): Uppjagat sinnestillstånd, aggressivitet, hallucinationer.


Pris på gatan

Runt 15-25kr för en 0.125mg.

Externa länkar