modified on 29 mars 2009 at 02.21 ••• 10 181 views

Nitrazepam

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Bensodiazepiner:
Antiepileptika
Klonazepam
Lugnande medel
Alprazolam
Diazepam
Lorazepam
Oxazepam
Sömnmedel
Flunitrazepam
Midazolam
Nitrazepam
Triazolam


Nitrazepam, C15H11N3O3, är ett ångestdämpande och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner. Varunamn i Sverige för ämnet är Apodorm®, Mogadon® och Nitrazepam Recip.

Nitrazepam används som sömnmedel vid olika former av sömnstörningar, som till exempel svårigheter att somna in, för tidigt uppvaknande och för många nattliga uppvaknande. Nitrazepam används även vid behandling av vissa former av epilepsi, som främst drabbar barn (infantil spasm och petit mal). Vid epilepsi förhindrar ämnet att signaler, som utlöser ett epileptiskt anfall, sprids i hjärnan.

Nitrazepam Recip Tabletter 2,5 mg och 5 mg

Användarinformation Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln.. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på läkemedelsförpackningen..

Vad innehåller Nitrazepam Recip? 1 tablett innehåller: Verksamt ämne: nitrazepam 2,5 mg respektive 5 mg. Hjälpämnen: laktosmonohydrat 26,8 mg respektive 53,5 mg, mikrokristallin cellulosa, vetestärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Hur verkar Nitrazepam Recip? Nitrazepam Recip verkar sömngivande, lugnande och muskelavslappnande.

Innehavare av försäljningstillstånd Recip AB, Bränningevägen 12, SE-120 54 Årsta.Telefon: 020-35 05 05. E-post: [email protected]

Vad används Nitrazepam Recip för? Nitrazepam Recip används vid korttidsbehandling av sömnbesvär samt vid vissa former av epilepsi.

När ska Nitrazepam Recip inte användas? Nitrazepam Recip skall inte användas av dem som har andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn (sömnapné). Nitrazepam Recip skall heller inte användas av dem som är allergiska mot nitrazepam eller något hjälpämne.

Att tänka på innan och under tiden du använder Nitrazepam Recip Risk för vanebildning finns med Nitrazepam Recip. De som har nedsatt lever- och njurfunktion, andningssvårigheter eller svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis) bör rådgöra med läkare innan behandling med Nitrazepam Recip påbörjas. Försiktighet skall även iakttagas vid nedsatt allmäntillstånd.

För att minska risken att drabbas av minnesluckor i samband uppvaknandet bör man se till att ha möjlighet att sova ostört i 7-8 timmar efter intag av Nitrazepam Recip.

Om man plötsligt slutar ta Nitrazepam Recip efter en längre tids regelbundet bruk kan man känna sig skakig, rastlös och drabbas av sömnlöshet, oro, huvudvärk samt koncentrationssvårigheter. I vissa fall kan man även få svettningar, muskel- och magkramp, en förändrad verklighetsuppfattning eller delirium (förvirringstillstånd med hallucinationer). Detta kan vara från några timmar upp till en vecka eller mer. Dessa symtom uteblir eller lindras om dosen sänks långsamt. Ändra dock aldrig på dosen annat än på din läkares inrådan.

Det ingår vetestärkelse i Nitrazepam Recip, tabletterna innehåller därför mycket små mängder gluten.

Graviditet Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Nitrazepam Recip under graviditet.

Amning Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Nitrazepam Recip under amning.

Trafikvarning Vid behandling med Nitrazepam Recip kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder Nitrazepam Recip Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Använd inte kraftigt smärtstillande medicin som innehåller morfin samtidigt med Nitrazepam Recip utan att först rådgöra med läkare. Använd inte heller något annat sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Nitrazepam Recip utan att rådgöra med läkare.

Alkohol bör inte förtäras eftersom Nitrazepam Recip förstärker alkoholens verkan.


Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos vid sömnbesvär 1-2 tabletter à 2,5 mg eller 1/2-1 tablett à 5 mg. Vid epilepsi beror dosens storlek på din vikt. Då Nitrazepam Recip används som insomningsmedel bör tabletten tas cirka 1/2 timme före sänggåendet.

Vad händer om du tagit för stor dos? Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan Nitrazepam Recip ge? Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet, speciellt i början av behandlingen. Mindre vanliga: Yrsel, huvudvärk, minnesluckor, koncentrationssvårigheter. Muskelsvaghet, svårigheter att samordna kroppsrörelser. Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Oväntade reaktioner såsom uppjagat sinnestillstånd, aggressivitet, hallucinationer, sömnsvårigheter och mardrömmar. Ökad salivavsöndring och slem i luftrören, vilket kan medföra andningssvårigheter. Försämrad andning. Allergiska hudreaktioner.

Höga doser kan ge förvirring hos äldre.

Hur ska Nitrazepam Recip förvaras? Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Pris på gatan

5 - 15 kr styck för 5mg'are.

Externa länkar